Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.czasnaspa.pl (dalej jako: „Czasnaspa.pl”, „Serwis Internetowy”).

Czasnaspa.pl jest portalem umożliwiającym korzystającym z niego Usługobiorcom przeglądanie i wyszukiwanie ofert hoteli SPA. Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego mogą również nawiązać z Usługodawcą współpracę, by zamieścić Wizytówki własnych obiektów.

Informacje zawarte w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy najmu czy świadczenia usług opisanych w danym ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z Partnerem – autorem Wizytówki już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego zamieszcza Wizytówki bezpośrednio na stronie Serwisu, jednak są one oparte na informacjach oraz materiałach, których nie jest autorem, lecz przekazane zostały mu przez Partnera bądź pochodzą z zewnętrznej strony internetowej Partnera.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z Czasnaspa.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół Czasnaspa.pl

 

1) O nas

Właścicielem Czasnaspa.pl jest PAWEŁ GABSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą G DESIGN PAWEŁ GABSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Karbowska 11C/9, 87-300 Brodnica, NIP 8741727751, REGON 365461497 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@czasnaspa.pl.
 

2) Definicje

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego przez Partnerów wraz z opisem poszczególnych pakietów oraz związanych z nimi korzyści.

b. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców umożliwiający im czytanie artykułów zamieszczonych na Blogu przez Usługodawcę.
c. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą i przesłanie mu zapytania.
d. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą celem nawiązania współpracy i zamieszczenia Wizytówki.
e. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
f. KONTO – Usługa Elektroniczna dostępna dla Partnerów, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane dotyczące Wizytówki zamieszczonej w Serwisie Internetowym.
g. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie oraz ofertach promocyjnych dotyczących obiektów i usług świadczonych przez Partnerów.
h. PARTNER – Usługobiorca, który nawiązał z Usługodawcą współpracę w celu zamieszczenia w Serwisie Internetowym Wizytówki swojego obiektu hotelowego oraz usług SPA.
i. WIZYTÓWKA – wszelkiego rodzaju ogłoszenia dotyczące usług lub obiektów Partnera zamieszczone w oparciu o dostarczone przez niego informacje w Serwisie Internetowym niezależnie od ich nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy najmu czy świadczenia usług, zamieszczone w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
j. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
k. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
l. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, CZASNASPA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.czasnaspa.pl.
m. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
n. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Czasnaspa.pl.
o. USŁUGODAWCA – PAWEŁ GABSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą G DESIGN PAWEŁ GABSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Karbowska 11C/9, 87-300 Brodnica, NIP 8741727751, REGON 365461497 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@czasnaspa.pl.
p. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Wizytówek zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
 

3) Ogólne warunki korzystania z czasnaspa.pl

1. Serwis Internetowy Czasnaspa.pl powstał, aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, reklamowanie, przeglądanie i wyszukiwanie hoteli SPA.
2. Wizytówki zamieszczone w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy najmu czy świadczenia usług opisanych w danym ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z Partnerem – autorem Wizytówki już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego zamieszcza Wizytówki bezpośrednio na stronie Serwisu, jednak są one oparte na informacjach oraz materiałach, których nie jest autorem, lecz przekazane zostały mu przez Partnera bądź pochodzą z zewnętrznej strony internetowej należącej do Partnera . Serwis Internetowy nie umożliwia Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy najmu czy świadczenia usług opisanych w danej Wizytówce.
3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 

4) Korzystanie z usług elektronicznych przez usługobiorcę

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne, z wyjątkiem tych funkcjonalności, do których dostęp został oznaczony jako odpłatny.
3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a. Blog
b. Formularz Kontaktowy

c. Formularz Zamówienia
d. Newsletter
e. Konto

f. Wyszukiwarka
4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego.
5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 

5) Blog

1. Przeglądanie Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
2. Samo przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki Serwisu Internetowego o nazwie „Blog”, w której dostępne są najnowsze artykuły branżowe. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.
3. Blog dostępny jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
 

6) Newsletter

1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce widocznej na stronie głównej Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, wybraniu interesującego Usługobiorcę zakresu terytorialnego ogłoszeń, a następnie kliknięciu przycisku „Zapisz się”.
2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@czasnaspa.pl lub też pisemnie na adres: ul. Karbowska 11C/9, 87-300 Brodnica.
 

7) Wyszukiwanie wizytówek

1. Korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
2. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem wpisania wyszukiwanej nazwy czy lokalizacji hotelu i kliknięciu pola „Szukaj”. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z różnych filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce celem odnalezienia danego hotelu lub pakietu SPA.
3. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
4. Po znalezieniu interesującego Usługobiorcę hotelu lub pakietu SPA możliwe jest zapoznanie się z jego Wizytówką, która zawiera w szczególności opis danego obiektu lub usługi oraz dane kontaktowe Partnera. Usługobiorca może przejść bezpośrednio na zewnętrzną stronę internetową Partnera po kliknięciu przycisku „WWW”.
5. Pod Wizytówką możliwe jest także dodanie swojej opinii w formie komentarza, co wymaga od Usługobiorcy podania swojego identyfikatora, adresu poczty elektronicznej oraz treści formułowanej opinii.
 

8) Opinie dotyczące partnerów

1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość wystawienia przez Usługobiorcę opinii pod Wizytówką określonego obiektu.
2. Aby dodać ocenę, Usługobiorca powinien wejść w zakładkę „Opinie”, która widoczna jest na stronie każdej Wizytówki zamieszczonej w Serwisie Internetowym, a następnie wybrać ocenę graficzną, podać swoje dane identyfikujące, treść opinii oraz kliknąć przycisk „Wyślij opinię”.
3. Ocena powinna być wystawiona tylko w stosunku do Partnerów, z których usług Usługobiorca rzeczywiście skorzystał.
4. Usługobiorca zamieszczając swoją opinię obowiązany jest do sformułowania jej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Partnerów oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz  treści naruszających dobra osobiste. Usługobiorcy obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9) Zamieszczenie wizytówki oraz korzystanie z konta

1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Utworzenie i korzystanie z Konta wymaga nawiązania przez Usługobiorcę współpracy z Usługodawcą już poza Serwisem Internetowym.
2. Usługobiorca może nawiązać współpracę, kontaktując się z Usługodawcą w szczególności za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się po (1) przejściu do Cennika, (2) wybrania przez Usługobiorcę interesującego go pakietu usług i (3) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamów” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: rodzaj wybranego pakietu, imię i nazwisko, nazwa hotelu oraz adres poczty elektronicznej.
4. Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą, by przedstawić mu dopasowaną ofertę. Szczegóły dotyczące warunków współpracy, wybranego zakresu usług oraz rozliczeń zostają uzgodnione między Usługodawcą a Usługobiorcą poza Serwisem Internetowym.
5. Usługodawca przygotowuje i zamieszcza w Serwisie Internetowym Wizytówkę, zgodnie z wybranym przez Partnera pakietem oraz na podstawie przekazanych przez niego informacji lub w oparciu o dane pochodzące z zewnętrznej strony internetowej Partnera.
6. W zależności od wybranego pakietu, zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie Serwisu Internetowego, Partner może otrzymać dostęp do dodatkowych odpłatnych funkcjonalności, w tym również dostęp do własnego Konta w Serwisie, za pomocą którego możliwa jest w szczególności samodzielna edycja Wizytówki.
7. Partner ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wybranie odpowiedniej opcji w panelu zarządzania Kontem lub wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@czasnaspa.pl lub też pisemnie na adres: ul. Karbowska 11C/9, 87-300 Brodnica.

10) Formularz kontaktowy

Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

11) Kontakt z czasnaspa.pl

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@czasnaspa.pl), Formularz Kontaktowy oraz poczta tradycyjna (ul. Karbowska 11C/9, 87-300 Brodnica), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Czasnaspa.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

12) Reklamacje dotyczące czasnaspa.pl

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@czasnaspa.pl lub pisemnie na adres: ul. Karbowska 11C/9, 87-300 Brodnica.
2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

13) Odstąpienie od umowy przez konsumentów

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 13.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: ul. Karbowska 11C/9, 87-300 Brodnica lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@czasnaspa.pl.

14) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

15) Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami, w szczególności natomiast do Partnerów.
2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
6 Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

16) Prawa autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17) Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Czasnaspa.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Czasnaspa.pl